کتابخانه JK_AES ، کتابخانه ای برای رمزنگاری داده…

کتابخانه ای برای ایجاد ایمیج ویو برای نمایش…

کتابخانه ای برای ایجاد ImagePicker ساخته شده با…

کتابخانه ای برای ایجاد پروگرس بار دایره ای…

کتابخانه JK_InAppBilling برای B4A منتشر شد! کتابخانه ای…

منسوخ

✅ دارای تمامی قابلیت های Lable ✅ سازگاری…