کتابخانه JK_AES ، کتابخانه ای برای رمزنگاری داده…

کتابخانه ای برای ایجاد ویو به شکل امواج…

کتابخانه ای برای ایجاد ایمیج ویو برای نمایش…

کتابخانه ای برای ایجاد Wave سیک بار از…

کتابخانه ای برای ایجاد ImagePicker ساخته شده با…

کتابخانه ای برای ایجاد پروگرس بار دایره ای…

کتابخانه JK_InAppBilling برای B4A منتشر شد! کتابخانه ای…

منسوخ

کتابخانه ای برای ایجاد Progress دایره ای به…

✅ دارای تمامی قابلیت های Lable ✅ سازگاری…

کتابخانه ای جهت ایجاد Pass Code یا OTP…