توضیحات محصول

کتابخانه ای برای ایجاد ویو به شکل امواج مانند تصاویر بالا :

✅ تغییر رنگ امواج
✅ تغییر نوع شکل امواج
✅ تغییر ارتفاع امواج
✅ تغییر میزان امواج
✅ تغییر آلفا
✅ تغییر زاویه گرادینت