توضیحات محصول

کتابخانه ای جهت ایجاد Pass Code یا OTP یا Verification Code

امکانات :
✅ قابلیت تغییر فونت
✅ مخفی کزدن اعداد
✅ فعال یا مخفی کردن باکس
✅ فعال یا مخفی کردن Bar (خط زیر اعداد)
✅ تغییر به حالت Success یا Error
✅ سازگاری کامل با AndroidX

مثال به همراه کتابخانه وجود دارد.