توضیحات محصول

کتابخانه و سمپل برای چند زبانه کردن برنامه بدون نیاز به بستن و باز کردن دوباره برنامه