توضیحات محصول

کتابخانه ای رایگان برای ایجاد ویو به شکل امواج با امکانات :

✅ تغییر رنگ امواج رو و زیر
✅ تغییر نوع شکل امواج
✅ تغییر پهنا و ارتفاع امواج
✅ گذاشتن حاشیه برای شکل
✅ تغییر سرعت موج
✅ مخفی / نمایش امواج