توضیحات محصول

کتابخانه ای برای ذخیره داده هایی مانند تنظیمات اپلیکیشن (فونت و سایز برنامه، حالت شب/روز، رنگ پس زمینه و…)، ثبت اطلاعات کاربر، نحوه نمایش و چیدمان لیست ها، فعال یا غیرفعال بودن هر چیزی و به طور کلی داده های با حجم کم، معمولا از SharedPreferences استفاده می شود. SharedPreferences به ما اجازه میدهد تا اطلاعات را با فرمت Key/Value (کلید/مقدار) ذخیره و نگهداری کنیم. این اطلاعات با فرمت xml ذخیره شده و تا زمانی که اپلیکیشن از روی سیستم عامل حذف نشده و یا کاربر به صورت دستی در قسمت تنظیمات برنامه ها، Data ی اپلیکیشن را حذف نکند، باقی می ماند.

هر داده از از جمله String ، Boolean ، Float ، Long ، Int ، Double زا میتواند در خود ذخیره نماید .