توضیحات محصول

با این کتابخانه میتوانید بر روی هر ویوی افکتی را مانند تصویر بالا و پایین زیر ایجاد نمایید.

ایجاد افکت بر روی هر ویو

بدون وابستگی به هیچ کتابخانه ای

امکان تغییر شروع افکت از چهار جهت بالا ، پایین ، چپ و راست

امکان تغییر سرعت و …

پیشنمایش :